استون
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶
تینر کوره ای
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

معرفی

متوکسی متان با فرمول شیمیایی CH3 – O – CH3 ساده ترین اتر الیفاتیکی است، که توسط الکساندر ویلیامسون به ثبت رسیده است. این ماده دارای ساختار ساده به شکل دو گروه متیل متصل به اکسیژن است ( CH3-O-CH3). این ماده عموماً از جایگزینی یک گروه متیل به جای هیدورژن متصل به اکسیژن در متانول بدست می آید. (CH3OH) این ماده در شرایط محیط بصورت گاز بوده و بی رنگ است، بویی اتر گونه داشته و به شدت آتشگیر است.نقطه جوش نرمال آن oC 25- بوده و در دمای محیط (oC25) فشار بخار اشباع آن، atm1/6 می باشد.برخلاف متانول سوختن این ماده همواره با یک نورمرئی همراه است. دی متیل اتر خورنده نیست و با توجه به فشار بخار محیطی آن می توان دریافت که براحتی مایع می شود.این ماده در شرایط محیط بصورت گاز بوده و بی رنگ است، بویی اتر گونه داشته و به شدت آتشگیر است.از نظر خصوصیات فیزیکی شبیه به LPG (گاز هیدروکربنی)که عمدتاً در برگیرنده پروپان و بوتان است، می باشد؛ لذا با تغییر اندکی در جنس آب بندی واشرها و تنظیمات وسایل گاز سوز می توان از کلیه تجهیزات بکاررفته در گاز مایع، برای نگهداری و انتقال دی متیل اتر استفاده کرد. یعنی جایگزین مناسبی برای LPG در مصارف حرارتی و خانگی است.